Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling, Syddansk Universitet (SDU)
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ist_sundhedstjenesteforsk/Centre/CCESCAM

I 2004 bevilgede Videns- og Forskningscenter for alternativ Behandling 4,8 mill kroner til etablering af centeret, og ressourcer af et tilsvarende beløb blev stillet til rådighed af Syddansk Universitet, Århus Universitet og Handelshøjskolen i Århus. Siden har flere andre fonde ydet bidrag til centrets aktiviteter.

(trods nutidsformen er centret i dag fortid, det eksisterer ikke mere)

Centrets forskning retter sig mod afdækning og analyse af effekt af KAM i bredt perspektiv. I lyset af den udbredte brug af komplementær og alternativ behandling (KAM) og voksende krav om evidensbaseret praksis i sundhedsvæsnet er behovet for dokumentation af eventuel effekt af KAM påtrængende. CCESCAMs overordnede formål er at skabe grundlaget for en tværvidenskabelig og tværfaglig forståelse for forskellige effektbegreber og undersøgelsesmetoder og at udvikle modeller for tværfaglig effektforskning. Metoder og modeller skal kunne anvendes i forhold til et bredt udvalg af komplementære og alternative teknikker såvel som helbredstilstande spændende fra forebyggelse og sundhedsfremme over kroniske livsstilssygdomme til livstruende sygdomme.

I centrets første periode fokuseres på KAM i relation til kræftsygdomme. Valget af kræft som fokusområde skyldes dels den udbredte brug af KAM blandt kræftpatienter, dels de særlige kompetencer og erfaringer i den aktuelle forskergruppe tilknyttet centret.

For perioden 2009-2013 har Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Programkomiteen for Sundhed, Fødevare og Velfærd bevilget 10,6 mio. kroner til fortsat forskning. Herunder et eksempel:

Tværdisciplinær evaluering af effekt af individualiserede komplementære behandlinger: http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk/centre/ccescam/forskning/forskningsprojekter

I mange former for sundhedspraksis – og ikke mindst inden for komplementær og alternativ behandling – er individuel tilpasning og inddragelse af den enkelte patients motivation og forventninger essentielle elementer. Når behandlingernes effekt skal vurderes, er disse individuelle elementer en stor udfordring, da moderne effektforskning er udviklet til evaluering af masseproducerede, standardiserede sundhedsydelser. I dette projekt samarbejder forskere fra universiteter og hospitaler i Odense og Århus om udvikling af guidelines til evaluering af individualiserede behandlinger og effektmål.

Projektet integrerer psykologiske, sundhedsøkonomiske, antropologiske og kliniske metoder i vurdering af en række forskellige biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle effektmål, herunder symptomlindring, indlæggelsestid, brug af konventionel behandling, livskvalitet, mening og eksistentielle forhold. Metodeudviklingen kan på længere sigt bidrage til vurdering af effekt af anden individorienteret sundhedspraksis – f.eks. indenfor sygepleje, almen lægepraksis, rehabilitering og anden komplementær og alternativ behandling.

Projektet udføres af forskere ved Syddansk Universitet og Århus Universitet, under ledelse af professor Helle Johannessen.

Start: Januar 2009

Forventet afslutning: December 2013

Finansiering: Statens Strategiske Forskningsråd, Syddansk Universitet og Århus Universitet

Publikationer fra dette projekt:

Johannessen H, Agdal R, Green A, Hjelmborg JvB, Lunde A, Ostenfeld-Rosenthal A, Pedersen CG, Techau M, Zachariae R, Sørensen J. Study protocol: Evaluating personalized effect of energy healing as an individualized intervention. Institute of Public Health, University of Southern Denmark, 2014.

Zachariae, R. & Johannessen, H.: A Methodological Framework for Evaluating the Evidence for Complementary and Alternative Medicine (CAM) for Cancer. Cancers  3: 1: 773-788. 2011.

Techau, M., Lunde, A., Pedersen, C.G., Green, A., Johannessen, H., Nissen, N. Non-participants and reasons for non-participation in a pragmatic trial of energy healing as cancer rehabilitation. European Journal of Integrative Medicine. 6(3): 268-276. 2014

Pedersen, C.G., Johannessen, H., Hjelmborg, J.vB., Zachariae, R. Effectiveness of energy healing on Quality of Life: a pragmatic intervention trial in colorectal cancer patients. Complementary Therapies in Medicine 22(3): 463-472. 2014.

Ostenfeld-Rosenthal, A., Johannessen, H. How to capture patients’ concerns and related changes: Comparing the MYCaW questionnaire, semi-structured interviews and a priority list of outcome areas. Complementary Therapies in Medicine 22(4): 690-700. 2014.

Agdal, R. Energy healing for cancer patients in a pragmatic trial. An anthropological study of healing as self-processes. Ph.d.-afhandling, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Nissen, N., Lunde, A., Pedersen, C. G., & Johannessen, H. (2014). The use of complementary and alternative medicine after the completion of hospital treatment for colorectal cancer: findings from a questionnaire study in Denmark. BMC Complement Altern Med, 14, 388. doi:10.1186/1472-6882-14-388

 

Se flere projekter på hjemmesiden http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ist_sundhedstjenesteforsk/Centre/CCESCAM/Forskning/Forskningsprojekter

Et enkelt bør nævnes her, da det omhandler økonomien i den alternative sektor:

Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling http://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/cast/pdf_filer/analysekomplalternativbehandling.pdf  

Projektets formål var at indsamle viden om, hvor mange professionelle udbydere (dvs. alternative/komplementære behandlere), der findes i Danmark, samt deres geografiske placering, uddannelsesmæssige og faglige baggrund.

Projektet undersøgte endvidere behandlernes organisatoriske forhold, herunder praksis organisering og evt. registrering som RAB-behandler, samarbejde med etablerede sundhedsvæsen, kvalitetsudvikling, markedsføringsstrategier, behandlingskapacitet, samt klientstrømme og principper for fastsættelse af honorarer. Projektet bestod af en spørgeskemaundersøgelse blandt alternative behandlere, der er medlem af en brancheforening.

Projektet blev udført på Syddansk Universitet i samarbejde mellem seniorkonsulent Charlotte Horsted, CAST; professor Jan Sørensen, CAST; professor Kjeld Møller Pedersen, IST – sundhedsøkonomi; zoneterapeut Leila Eriksen; og kinesiolog Annemarie Goldschmidt.
Finansiering: ViFAB og Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

 

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev