Månedens mening, LNS

Visioner for fremtiden

Ved Lars Mikkelsen og Vera H Marcher, Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Det er muligt at blive meget gammel og dog være åndsfrisk til det sidste. Den fysiske krop svækkes naturligvis en del, men en vis førlighed og nogenlunde intakte sanser bevares. Ved læsning af det verdensomspændende antroposofiske blad "Das Goetheanum" ses det jævnligt, at mennesker dør fuldt bevidste. En meget gammel dame, der ikke havde fejlet noget, sagde, at hun vist skulle dø, og inden en time var hun død stille og roligt. Det er altså muligt, men hvad skal der mon til? Jeg siger ikke, at sygdomme helt kan undgås . Hver sygdom har sin mission - den skal hjælpe os med et eller andet, som vi ikke har kunnet finde ud af på anden måde indtil nu. Men hvad er det, vi skal lære og hvordan - uden at det skal komme så vidt som til en sygdom? Et grundlæggende spørgsmål Vi har flere legemer, både et fysisk og nogle ikke-fysiske. Ifølge Rudolf Steiner og andre autoriteter er det højeste legeme åndslegemet, som hos alle er perfekt og guddommeligt. Såvel den værste skurk som det åndssvage menneske har en perfekt ånd. Enhver krop er et vidunder af milliarder og atter milliarder af dele, sammenføjet af en guddommelig visdom, der ligger langt over vores nuværende fatteevne. Den er bygget op med selvhelbredende evner. Under hver søvn repareres der på de fysiske skader. Men er skaderne for store, kan det gå galt, og vi bliver syge. Det er vigtigt, at vi behandler vores krop ordentligt. Fylder vi os med for mange skadelige stoffer, går det galt. At undgå alle skadelige stoffer er umuligt, og i vores tid mere umuligt end nogensinde. Men vi kan minimere de indre miljøbelastninger. Og jo tidligere vi starter desto bedre. Det er bekendt, at fx alkoholiske forældre skader deres barn. Ønsker man et sundt barn, er det væsentligt, at det pågældende forældrepar er sunde, allerede før barnet kommer til verden. Et af de meget vigtige spørgsmål, der trænger sig mere og mere på, er, hvilke tiltag samfundet kunne gøre udfra en spirituel synsvinkel. Vi alternative har til opgave at vise vej. Det er hårdt tiltrængt. Barnet påvirkes i sind, sjæl og på krop Fra store undersøgelser ved vi, at vordende forældres levemåde er vigtigt. Vi ved det især fra den store gruppe af unge, der har svært ved at få børn. Hundrevis af sådanne unge har gennemgået en længere tids kur og har derefter været i stand til at få børn. Derfor er det nærliggende at tro på, at de unge fra skolernes side også burde lære, hvordan man spiser o.s.v. for at mindske både de indre og ydre miljøbelastninger som nævnt før, og samtidig tilgodese de kommende børn og slægter bedst muligt. Om de unge vil følge det lærte, forbliver en privat sag. Men det er et fattigt samfund, om ikke en så basal viden formidles til alle. Derfor ligger der en stor opgave for vort samfund fremover i at systematisere den nødvendige viden om, hvordan børn passes og ernæres på en god måde. Perspektivet kunne være, at den fælles indsats i sidste ende viser sig at have styrket ikke blot det ydre miljø, men det enkelte menneske i hele livsfasen fra fødsel til død. I dag er det kun de færreste, der kan klare sig selv, når de bliver gamle og derfor kræver pleje af andre. Jeg har her mest haft maden i tankerne. Nu er det ingen selvfølge, hvad der er sundt. Det er der mange meget forskellige meninger om. Og hvis samfundet vælger at undervise i noget forkert, så er vi værre stillet. Teorier er der masser af, nye dukker hele tiden op, gamle kasseres. Det er helt klart, at de ikke alle kan være rigtige, og nogle virker indbyrdes modsigende. Hvor kan vi finde mere sikker viden Erfaringer er gode. Når det fx kan erfares gennem 10.000-vis af mennesker, at en vegetarisk levevis kan halvere sygdomsfrekvensen, er det så ikke et bevis på, at planteføde er sundere end at spise dyr? Skylder samfundet ikke enhver at oplyse om de rette sammenhænge? Men igen - det frie valg for den enkelte skal fortsat være til stede. Vi har en "vag" vision om, at vores samfund kunne blive et godt mønster for hele verden. Når vi skriver vag, er det fordi, vi mangler klare mål med tilhørende handlingsplaner. For mange naturterapeuter er visionen langt på vej. Om vi som helserådgivere vil vælge snart lægen eller en naturbehandler skal valget være frit og uden økonomisk forskelsbehandling fra samfundets side. Enhver skal have adgang til neutrale og lødige, korrekte og gratis oplysninger angående forebyggelse og behandling. Der skal gives flere penge til forebyggelse end til behandlinger. I dag bruges langt de fleste penge til reparationer. I dag er det lægerne, der bestemmer, hvilke tilbud om "gratis" behandling borgerne kan få. Det er klart, at lægerne ikke kan bestemme over gratis behandlinger hos naturterapeuterne. Hvem skal så? Kan amterne finde mennesker, der kan forvalte den opgave at henvise snart til læger eller alternative? Eller skal borgerne selv vælge? Skal vi have et klippekort, et bestemt beløb, som vi frit kan bruge? Nogle spilleregler skal der være. Vi skal jo ikke masseres, bare fordi det er en nydelse. I så fald bør vi selv betale som for andre nydelser. Det er en voldsom svær opgave sådant umiddelbart at se. Der er masser af mulige spørgsmål. Skal naturbehandlerne være universitetsuddannede? Eleverne have SU? Det kan gøres på mange måder - mere eller mindre effektivt. Eksempel: En almindelig kræftbehandling koster ca. 100.000 kr. - altså det, som samfundet betaler. Helbredelseseffekten er ikke stor. Jeg hørt flere erfarne læger udtale personligt, at for nogle kræftsyge er behandlinger som kemo og stråler nok værre end ingenting. Ingen statistik viser det. Hidtil har det etablerede system ikke overkommet at føre regnskab med de mange, der fravælger de to behandlinger og dermed unddraget befolkningen gode oplysninger. Kræftforeningen Tidslerne har ellers arbejdet indædt på at få disse oplysninger registreret. Amterne kunne fx tilbyde kræftsyge at vælge mellem etableret (tvivlsom) behandling for 100.000 eller at få rådighedsstillet fx 30.000 kr. frit til egen relevant brug til forebyggelse. Selvfølgelig med en form for kontrol for at imødegå indtagelse af giftstoffer, men gerne relevante vitaminer, healinger m.v. afpasset den enkeltes behandlingsforløb. Vi har vældig brug for at registrere konkrete erfaringer, som jo i sidste ende er det eneste troværdige. Får klienten det bedre eller ej? Tænk hvis folks sygdomsforløb og livskvalitet blev forbedret ved brug af kun 30.000 kr. fremfor 100.000 kr; sikke mange penge, der kunne spares ! Hvem skal komme med praktiske løsninger Lægerne? Politikerne? Det er næsten utænkeligt! Og alligevel er det som om, at vi alternative forventer, at det klarer de, når de bare får lidt gode råd af os. Men så let går det ikke. Det er kun os, der kender de alternative behandlingsformer, der kan komme med realistiske handlingsplaner - ingen andre kan! Og det er ikke et enmands/kvinde job. Vi skal være mange. Men vi må i gang - jo før jo bedre. Der er lang vej, før vi kommer ind i partiprogrammerne, i pressen o.l. Din vision - dit bidrag Halvdelen af befolkningen og mange politikere siger: Kom med de rigtige planer, kom med lovforslag. Så kære medlæser, vi må i gang! Alle kan yde et eller andet. Hvad kan du mon yde? Hvordan kan du støtte op om sagen på en god måde? Et forslag - et af mange andre mulige kunne være: Opret et lægende hus. Det offentlige ansætter nogle læger og naturbehandlere for en fast årsløn. Der tilbydes forebyggelser og behandlinger. Kunderne vælger selv. Lad en antropolog el.lign. registrere forløbet. Og lad os så måle på resultaterne. Lad lægekunsten blomstre. Helt naturligt vil fiktionerne om dobbeltblind-forsøg og placebo falde. Og helt naturligt frigøres lægen selvfølgelig også fra medicinalfabrikkernes alt for dominerende indflydelse. Lægekunst er en del af åndslivet og skal derfor være helt fristillet fra erhvervslivet. Men altså: Vi alternative er de eneste, der kan komme med de rigtige planer, og det er vores opgave. Som ledere i Landsorganisationen NaturSundhedsrådet, LNS, har vi her givet udtryk for en stadigt voksende indstilling blandt medlemmerne. LNS er en interesseorganisation, hvori næsten 100 virksomheder, skoler, behandler- og patientforeninger er medlemmer tillige med mange enkeltpersonsmedlemmer. Vi har bl.a. et sundhedspolitisk program, som kan ses på vores hjemmeside www.natursundhedsraader.dk Lars Mikkelsen og Vera H Marcher, Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 4828 8700 og 4448 4034