Godt gået - men langt igen

Trods sparsomme ressourcer, børnesygdomme og lommesmerter får ViFAB ros i ny konsulentrapport

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling åbnede i sommeren 2000, og nu to år efter er centret blevet vurderet af PLS Rambøll, et kendt konsulentfirma. Centret får gode karakterer, men rapporten sætter også fingeren på de ømme tæer.

PLS mener, at "en af ViFABs fremmeste roller er at kunne gå i kritisk dialog med det etablerede sundhedssystem og de alternative behandlere og bringe ideer fra den ene arena ind på den anden. Det er vores indtryk, at ViFAB faktisk udfylder denne rolle".

Det mest interessante er, at PLS skitserer fire mulige scenarier for fremtiden:

  1. ViFAB lukkes
  2. ViFAB vokser sig langsomt større
  3. ViFAB som førende internationalt videns- og forskningscenter
  4. ViFAB som selvstændigt institut under højere læreanstalt

Det trejde scenarium er klart det, der lever bedst op til forventningerne hos de, der beskæftiger sig med forskning og brobygning. Her får centret markant flere midler end i dag, der ansættes mange medarbejdere, og der etableres et tæt samarbejde med patientforeninger, sygesikringen, m.fl. ViFAB bliver en international krumtap i forskning og formidling omkring alternativ behandling.

Centret forsker nu også selv, og derudover vil der være en række freelance-forskere tilknyttet, blandt andet internationalt anerkendte folk. Det vil også blive et uddannelsessted for ph.d.-studerende, der ønsker at specialisere sig inden for området. ViFAB inddrager alternative behandlere i forskningsprojekter, enten som samarbejdspartnere eller som genstand for forskning.

ViFAB arrangerer en årlig international konference med deltagelse af de mest seriøse forskere i verden, og centret står som koordinator og formidler af et bredt internationalt forskersamarbejde.

- Det er dejligt, at evalueringen er så positiv i vurderingen af centrets resultater. Og samtidig peger rapporten fremad og skitserer nogle meget interessante fremtidsscenarier for ViFAB, blandt andet at ViFAB har potentiale til at blive førende videns- og forskningscenter på området internationalt, siger ViFABs bestyrelsesformand, 1. reservelæge Hanne Mollerup.

Men tilbage til virkeligheden. PLS har interviewet en række læger, alternative behandlere og andre, der har haft berøring med centret - samt naturligvis medarbejderne og bestyrelsen. Rapporten konkluderer, at det er uholdbart at centret fremover skal kunne leve op til sine mål med kun seks medarbejdere og en driftsbevilling på 3.5 mill kr om året. Beløbet er "håbløst lille" mener mange af de interviewede, men de mener også, at det er flot, at centret er kommet så godt gennem startfasen for så få penge.

De fleste mener, at centret formår at holde balancen, så at man ikke tager stilling for eller imod alternativ behandling. Denne balance afspejles i bestyrelsen, som er bredt sammensat med repræsentanter for bl.a. lægeforeningen og de alternative behandleres organisationer.

Der har været en del problemer med at finde en god samarbejdsform mellem bestyrelse, ledelse, forskningsudvalg og medarbejdere, og bestyrelsen bør arbejde mere professionelt, konkluderer rapporten. Men man bør ikke løse problemet ved at droppe den brede sammensætning: "Fordelene ved at have en partssammensat bestyrelse overskygger ulemperne, idet bestyrelsesarbejdet dels er med til at professionalisere og kvalificere behandlersammenslutnin-gernes arbejde, dels er med til at forpligte organisationerne og give dem ejerskab til ViFAB".

Medarbejderne får ros i rapporten, men de synes selv, at de bruger for meget tid på administration, og folk udefra mener da også, at man kunne være mere smidige og mindre bureaukratiske. Med så få ansatte vil hver enkelt skulle bruge meget af sin tid på administration, og det hænger igen sammen med økonomien:

"Den overordnede konklusion er således, at ViFAB er på vej til at opfylde sine målsætninger, men at centret til dels er fanget i et misforhold mellem de forventninger, der er til centret (samt medarbejdernes egne ambitioner for centret) og de ressourcer, der er afsat til centret. Ønsker man at udnytte ViFABs fulde potentiale og dermed opfylde målsætningerne på et højere ambitionsniveau, kræver det, at der afsættes flere ressourcer til flere aktiviteter og mere forskning", hedder det i rapporten.

ViFABs fremtid ligger i politikernes hænder, idet finansloven for 2003 nu skal forhandles på plads.

Du kan hente rapporten fra PLS direkte her: http://www.vifab.dk/indhold/omvifab/nyhedsbrevPFD/ViFAB-EvalRapport.pdf