Bedre forbrugervejledning på vej

Katten skal op af sækken. Den skal nu erstattes af en registreringsordning for alternative behandlere

Det skal være slut med at købe katten i sækken på det alternative marked. Nu vil de alternative behandlere lave en ordning, der betyder bedre kvalitet og mere forbrugervejledning. De to paraplyorganisationer, Landsorganisationen Natur-Sundhedsrådet og SundhedsRådet har i en arbejdsgruppe arbejdet på en "registreringsordning", og efter sommerferien skal udkastet præsenteres for politikerne.

Formanden for arbejdsgruppen er Freddy Knudsen, formand for Praktiserende Akupunktører og næstformand i SundhedsRådet. Han forklarer her, hvorfor man ikke satser på en egentlig autorisation på linie med fx læger og fysioterapeuter.

- Kriterierne for en autorisation er ikke til stede, idet behandlingerne fx skal "udgøre en vis fare". Desuden ligger der en række krav og begrænsninger vedr. bl.a. uddannelserne, som ville rejse nogle spørgsmål og problemer, som det offentlige i dag ikke er gearet til at tage stilling til.

- Vi går ikke efter de offentlige tilskud, men vi vil gerne have ordnede forhold, hvor vi i højere grad holder os selv i ørerne. Derfor dannede vi arbejdsgruppen, og vi har kun mødt positive reaktioner på initiativet i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling, siger Freddy Knudsen.

Formålet er ifølge udkastet "at give patienterne en sikkerhed for, at en Registret Alternativ Behandler (RAB) har gennemgået en veldefineret uddannelse eller under organiserede forhold har praktiseret i en længere periode og dermed besidder bestemte faglige kvalifikationer, samt at vedkommende overholder den pågældendes brancheorganisations opstillede love og etiske regler".

Det er tanken, at en koordinationsgruppe med eksperter og folk fra brancheorganisationerne skal stå for registreringen, måske med afsæt i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling (SRAB).

Der vil blive ryddet op blandt de useriøse behandlere og de, der ikke har en tilstrækkelig uddannelse, og resultatet vil være en kvalitetssikring, der kommer brugerne til gode, mener arbejdsgruppen.

- Nu skal udkastet finpudses godt og grundigt, og derpå skal det præsenteres for politikerne. Der er stor velvilje blandt politikerne, men de får næppe set på det før sommerferien, siger Freddy Knudsen.

Formålet med en registreringsordning er at give patienterne en sikkerhed for, at en Registret Alternativ Behandler (RAB) har gennemgået en veldefineret uddannelse eller under organiserede forhold har praktiseret i en længere periode og dermed besidder bestemte faglige kvalifikationer, samt at vedkommende overholder den pågældendes brancheorganisations opstillede love og etiske regler.

Brancheorganisationerne skal forestå registreringen, og en koordineringsgruppe skal etableres fx i SRAB regi.

Grundelementerne i registreringsordningen er:

  • Veldefinerede uddannelseskrav for de respektive faggrupper, hvor starten kunne være de af Told og Skat godkendte krav for momsfritagelse.
  • Et regelsæt for etisk standard og god klinisk praksis.
  • Klagemuligheder, der sikrer en objektiv behandling af klager over alternative behandlere.
  • Brancheorganisationernes struktur og arbejdsforhold skal være gennemskueligt (demokratisk opbygning, vedtægter etc.). Bl.a. skal her fremgå, at et medlem skal kunne fratages sin registrering og evt. udelukkes af foreningen.
  • Brancheorganisationen bør have en vis størrelse for at kunne fastholde disciplinære ordninger og derigennem have en vis autoritet - både i forhold til medlemmerne, men også i forhold til samfundet.
  • Ligeledes må brancheorganisationen have bestået en vis tid, før den kan blive registreringsansvarlig.
Endelig må der være en forbindelse til sundhedsmyndighederne f.eks. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling (SRAB), der skal godkende de respektive brancheorganisationer som registreringsansvarlige. Netop i statusrapporten om arbejdet i SRAB 1987-2000 opfordrer rådet direkte til at de alternative behandlere selv formulerer kravene til behandlerne i en registreringsordning og selv forestår denne registrering

Den foreslåede registreringsform vil bibeholde den fri etableringsret gennem brancheorganisationerne, men vil også give en form for offentlig anerkendelse. Samtidig vil det give en titelbeskyttelse ved gennem lovgivning at fastslå, at man skal efterleve ovennævnte regler og formål for at kunne anvende titlen RAB - Registreret Alternativ Behandler. Derudover vil det give en større tryghed både for patienter, læger og samfund i forbindelse med valg af alternativ behandler.

Det vil for de alternative behandlere betyde en større status og accept, men vil også give anledning til en oprydning i et for mange uoverskueligt område. Registreringsordningen er forholdsvis udgiftsneutral, da brancheorganisationerne via en afgiftsordning selv afholder alle udgifter, og kun den forholdsvis enkle koordinering i SRAB vil betyde nogle beskedne offentlige udgifter.