Usikkerhed om forskning

Det er ved årsskiftet uklart, om forskningen i alternativ behandling vil blive styret af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Centret i Århus fik til opgave at udvikle og igangsætte forskning, men nu ser det ud til, at Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd vil påtage sig opgaven

Da Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) blev oprettet efter en folketingsbeslutning i 1998, blev der lagt vægt på, at centret både skulle beskæftige sig med forskning og formidling af viden. De politikere og fagfolk, der støttede oprettelsen af centret, lagde samtidig vægt på, at forskningen skal foregå på andre præmisser end den traditionelle lægevidenskabelige forskning.

Heri ligger nemlig kerneproblemet i diskussionen om alternativ/komplementær behandling: Hvilke metoder bruger man, når man vil fremskaffe dokumentation? Udover økonomien er den væsentligste stopklods for forskningen lægernes idé om det kliniske dobbeltblindede lodtrækningsforsøg som den eneste og bedste metode i sundhedsforskningen. Dette har ofte været kritiseret af de læger og forskere, der gennem en årrække har beskæftiget sig med komplementær behandling, da der findes flere andre videnskabelige metoder, som kan anvendes i forskningen.

Ved oprettelsen af ViFAB søgte politikerne derfor at undgå, at arbejdet på centret blev styret udelukkende af lægevidenskabelige interesser, og netop derfor er ViFAB's bestyrelse bredt sammensat, så at både læger, alternative behandlere og andre ekspertiser er repræsenteret.

Nu ser det imidlertid ud til, at et udvalg under Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (SSVF) er ved at overtage forsknings-delen fra ViFAB. I en artikel i Information 8. november 2001 argumenterer Helle Johannessen, lektor ved Syddansk Universitet, for at ViFAB "slet ikke er det rette sted at sende pengene hen", fordi midlerne her ikke bliver udnyttet ordentligt.

"Det ville være bedre om pengene gik til det samlede forskningsprojekt som forskningsrådene har forslået. Det ville tiltrække anerkendte forskere", sagde hun. Helle Johannessen henviser til planerne i SSVF's udvalg vedrørende alternativ behandling (her forkortet FUVA), som skal se nærmere på forskningen, et udvalg, hun selv er medlem af.

Tværfagligt projekt

FUVA samarbejder med ViFAB på den måde, at ViFAB's bestyrelsesformand, Peter Elsass, deltager i FUVA's møder som observatør, og det ser ud til, at man påtænker en "arbejdsdeling" mellem de to instanser, så at FUVA tager sig af forskningsdelen, mens ViFAB kun kommer til at stå for vidensformidling.

I så fald virker det besynderligt, at forskningen kommer til at ligge i et forum, der repræsenterer den traditionelle lægevidenskabelige ekspertise - netop, når man ved dannelsen af ViFAB lagde vægt på at bestyrelsen skulle repræsentere begge sider: Den "komplementære" opfattelse og den lægevidenskabelige.

Helle Johannessen henviser til FUVA's forskningsprojekt, hvor man på tværfaglig baggrund vil udvikle metoder til undersøgelse af effekten af komplementær behandling, og man forestiller sig, at en leder og en række ph.d. studerende fra forskellige faglige discipliner skal udføre arbejdet. Det vil efter planen komme til at koste 7 mill. kr over fire år.

Forhandlingerne om finansloven vil vise, om politikerne fortsat ønsker at støtte idéen bag ViFAB ved at tildele centret flere forskningsmidler. Den anden mulighed er, at man vælger at satse på forskningsrådet ved at give FUVA pengene. I så fald vil forskningen i alternativ behandling være lagt tilbage i traditionelle videnskabelige rammer, uden indflydelse fra alternative behandlere.

Galilei.dk vil forsøge at få flere kommentarer fra de involverede.


Fakta om FUVA ved nedsættelsen:
Udvalget er nedsat med baggrund i SSVF's "Sundhedsvidenskabelig Forskning - Strategiplan 1998-2002". Det skal blandt andet arbejde på baggrund af erfaringer fra Sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ behandling samt på baggrund af erfaringer fra andre lande.

Den primære opgave for udvalget er at afdække eksisterende viden gennem afholdelse af workshops samt eventuelt at samle den afdækkede viden i en publikation. SSVF forventer, at udvalgets arbejde vil vise, om området på et senere tidspunkt vil kunne bære et egentligt forskningsinitiativ.

Medlemmerne af udvalget:
Formand: Gert Almind, PL, prof.dr.med.
Ebba Nexø, overlæge, prof.dr.med
Professor Finn Collin, Københavns Universitet
Professor Birgitte Nauntofte, Tandlægeskolen
Dr. phil. Nini Prætorius, Københavns Universitet
Professor Else Tønnesen, Århus Kommunehospital
Antropolog Helle Johannessen
Lars Ole Andersen.
Observatør: ViFAB's bestyrelsesformand, Peter Elsass.